Tatsuro Yamashita: 1979-1982

Tatsuro Yamashita: 1979-1982