Yoshio "Chin" Suzuki: Wings

Yoshio “Chin” Suzuki: Wings